Spring til indhold

Forretningsbetingelser.

1.  Definitioner 

Disse almindelige forretningsbetingelser indeholder følgende definerede udtryk: 

Abonnement: Den mellem Wheeling og Lejer indgåede aftale om Lejers brug af El-cyklen mod Lejers betaling af abonnementsafgiften i henhold til Forretningsbetingelserne. 

Forretningsbetingelser: Disse almindelige forretningsbetingelser. 

Ophørsdato: Den dato, hvor Abonnementet ophører som følge af Lejers opsigelse som anført i pkt. 6.4. 

Cykel: Den cykel, som Wheeling stiller til Lejerens rådighed i henhold til Abonnementet, og som Lejeren kan anvende i overensstemmelse med Forretningsbetingelserne. 

Lejer: Enhver fysisk eller juridisk person, der indgår et Abonnement med Wheeling. 

Uberettiget skift:  Defineres som beskrevet i pkt. 5.4. 

Wheeling: Wheeling ApS, Raffinaderivej 10, bygning C,  2300 Kbh. S  DK, CVR-nr. 37049298

Skift: Den løsning, hvor wheeling giver lejer mulighed for enten at få El-cyklen repareret eller byttet til en anden cykel.   

2.  Anvendelsesområde 

2.1  Den danske version af Wheeling´s Forretningsbetingelser er den gældende version.  

2.2  Disse Forretningsbetingelser gælder for enhver aftale indgået mellem Wheeling og en Lejer.  

2.3  Aftaler indgået mellem Wheeling og Lejeren, som afviger fra eller udgør et tillæg til disse Forretningsbetingelser, er kun gyldige, hvis Wheeling udtrykkeligt bekræfter dette, f.eks. pr. e-mail.  

2.4  Alle beløb oplyst af Wheeling er i danske kroner og inklusive moms. 

3.  Abonnement 

3.1  Lejer får stillet en EL-Cykel til rådighed i abonnementsperioden.  

3.2  El-cyklen leveres med en ring- og kædelås med 2 nøgler.  Vi bestræber os på at levere senest dagen efter abonnementsaftalen er indgået.

3.3  Lejer får som led i Abonnementet ret til gratis Skift (se pkt. 5). 

3.4  På grund af risikoen for tyveri må Lejeren ikke få lavet ekstra nøgler eller være i besiddelse af mere end to nøgler. Den udleverede ekstranøgle skal straks returneres til Wheeling, hvis Lejeren finder den bortkomne nøgle.  

3.5  El-cyklen kan være påført reklamer. Hvis reklamen beskadiges eller falder af, skal Lejeren straks underrette Wheeling. 

4.  Vilkår og betingelser 

4.1  Lejeren skal udvise rimelig påpasselighed ved brug af El-cyklen.  

4.2  El-cyklen må kun benyttes af Lejeren selv.  

4.3  Wheeling bevarer ejendomsretten til El-cyklen. Lejeren må ikke give tredjemand pant i El-cyklen.  

4.4  Lejeren skal overholde Forretningsbetingelserne.  

4.5  Lejeren må ikke foretage nogle forandringer af El-cyklen, som ikke kan fjernes uden at beskadige den.  

4.6 Lejer er ansvarlig for at informere Wheeling, omkring ændring af kontaktdata, f.eks. en ny adresse, i god tid. 

4.7 Lejer skal være mindst 18 år og kunne indgå en juridisk bindende aftale, for at kunne tegne en Wheeling aftale. Mindreårige kan abonnere under værgemål. 

4.8 Lejer må ikke bruge eller anvende en Wheeling til kommercielle formål som fx madudbringning, kurrerservice eller anden form for betalt transport (dette gælder fra 1/11 2020).

5.   Skift. 

5.1  Wheeling bestræber sig på at ombytte El-cyklen inden for 24 timer, efter at lejeren har kontaktet Wheeling telefonisk, pr. e-mail eller gennem Facebook. Skift sker på det sted, som er aftalt med Lejeren (se pkt. 7.1). 

5.2  Lejeren kan ikke kræve kompensation, hvis der går mere end 24 timer, før ombytning sker.  

5.3  Skift er kun mulig, hvis der er fejl ved El-cyklen, der skyldes almindelig slitage, eller hvis den bliver stjålet eller bortkommer og kun indenfor de postnumre, hvor Wheeling er aktiv. Som eksempler på fejl på El-cyklen, der skyldes almindelig slitage kan nævnes: punkterede dæk, ødelagt kæde, revnet saddel og lys, der ikke virker. 

5.4  Hvis Lejeren forlanger ombytning uden gyldig grund (et Uberettiget Skift), kan Wheeling opkræve et gebyr på DKK 150. Såfremt Lejeren ikke møder op til et aftalt skift, anses det også for et Uberettiget Skift. 

5.5  Ved Skift af en Cykel skal Lejeren aflevere både El-cyklen og nøglen.   

6.   Abonnementsperiode og ophør 

6.1  Længden af Abonnementet (“Abonnementsperioden”) bestemmes i bestillingsprocessen. I det omfang det er angivet i bestillingsprocessen, kan Wheeling opkræve et oprettelsesgebyr fra lejeren. 

6.2 I tilfælde af et månedsabonnement er Abonnementsperioden løbende måned plus en måned fra datoen i bestillingsprocessen, og den forlænges automatisk en måned af gangen, medmindre abonnementet opsiges i overensstemmelse med Wheelings forretningsbetingelser. Både Wheeling og lejeren kan afslutte et månedligt abonnement på ethvert givent tidspunkt med løbende måned plus én måneds varsel. (glædende fra 24/9/2020). Lejeren kan opsige ved at logge ind på lejerens kontoside på http://www.wheeling.dk/min-konto op opsige, eller sende skriftlig opsigelse til
Wheeling
Hvidovrevej 90
2610 Rødovre

6.3  I tilfælde af et abonnement med en minimumsperiode, løber abonnementsperioden fra datoen i bestillingsprocessen og fortsætter minimumsperioden ud. Det er ikke muligt at opsige abonnementet før minimumsperioden er udløbet. Når minimumsperioden er udløbet ændres abonnementet til et månedsabonnementet som specificeret i stk. 6.2 

6.4  Lejeren har ikke fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftaleloven § 18, da Lejeren har givet samtykke til, at leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt ved levering af El-cyklen forud for udløbet af de 14 dages returret, og da Lejeren udtrykkeligt har anerkendt, at fortrydelsesretten ophører ved tjenesteydelsens udførelse.  

6.5  Fra den dag, hvor Wheeling har modtaget Lejerens opsigelse, løber Abonnementet løbende måned plus en måned. Ophørsdatoen er således løbende måned plus en måned efter opsigelsesdatoen. 

6.6  Lejeren har brugsret til El-cyklen indtil Ophørsdatoen. Lejeren skal betale abonnementsafgiften indtil Ophørsdatoen.  

6.7  El-cyklen og nøglen skal returneres til Wheeling senest på Ophørsdatoen.  

6.8  Hvis Lejeren indleverer El-cyklen inden ophørsdatoen, bortfalder alle Lejers rettigheder i henhold til Abonnementet, men Lejeren skal fortsat betale den fulde abonnementsafgift indtil Ophørsdatoen. 

6.9  Forudsat at El-cyklen endnu ikke er returneret, kan Lejeren annullere opsigelsen uden beregning ved at sende en e-mail til Wheeling. E-mailen skal være modtaget af Wheeling senest dagen inden Ophørsdagen. 

6.10  Hvis Lejeren ønsker at indgå et nyt Abonnement inden for tre måneder efter Ophørsdatoen, betales et opstartsgebyr på DKK 250.  

6.11  Hvis El-cyklen ikke returneres senest på Ophørsdatoen, forbeholder Wheeling sig retten til  i en periode på maks. 7 dage at opkræve et dagligt gebyr på DKK 70 fra Ophørsdatoen, indtil El-cyklen returneres.  

6.12  Hvis El-cyklen ikke returneres til Wheeling inden for syv dage efter Ophørsdatoen, uden at Abonnementet er genaktiveret, forbeholder Wheeling sig retten til at anmelde lejeren for tyveri. I så fald vil Lejeren også skulle betale Wheeling et beløb i kompensation, hvis størrelse afhænger af abonnementstype fx el cykel, uden at Wheeling dermed mister retten til at kræve yderligere erstatning, såfremt Wheelings tab overstiger det anførte beløb til kompensation. 

6.13  Lejeren er opmærksom på, at El-cyklen kan være ejet af et leasingselskab. Hvis El-cyklen ejes af et leasingselskab, skal Lejeren på anmodning fra leasingselskabet og efter deres valg enten indlevere El-cyklen til leasingselskabet (mod kompensation for den resterende del af abonnementsperioden) eller betale den fremtidige lejeafgift med frigørende virkning til leasingselskabet. 

7.   Tyveri eller bortkomst 

7.1  Hvis El-cyklen bliver stjålet eller forsvinder på anden vis, skal Lejeren indberette dette til Wheeling inden for 24 timer, og indlevere cykelnøglen til Wheeling og foretage politianmeldelse inden for 48 timer. Lejeren vil i så fald skulle betale et gebyr afhængig af abonnementstypen. Gebyret for de forskellige abonnementstyper fremgår nedenfor i punkt 7.5. Når El-cyklen er meldt stjålet hos politiet, modtager lejeren en anden cykel fra Wheeling. 

7.2  Hvis Lejeren ikke indberetter tyveriet eller bortkomsten af El-cyklen, eller indberetter det for sent, eller hvis Lejeren ikke kan aflevere nøglen til Wheeling, skal Lejeren betale Wheeling den anførte kompensation. 

7.3  For at minimere risikoen for tyveri, bortkomst og beskadigelse, skal El-cyklen altid låses ved brug af ring- og kædelåsen. Om muligt bør El-cyklen låses fast til en genstand med kædelåsen.  

7.4  Hvis El-cyklen ikke er låst med dobbeltlåsen, og den udsættes for f.eks.  tyveri, eller den forsvinder, skal Lejeren betale kompensation. Kompensationen opkræves i tillæg til gebyret og afhænger af abonnementstypen som anført. 

7.5  Hvis en stjålen Cykel dukker op igen inden for abonnementsperioden, vil Lejeren højst få refunderet gebyret. Dette beløb fastsættes af Wheeling ud fra El-cyklens tilstand og eventuelle andre omkostninger.  

I tilfælde af beskadigelse, tab eller tyveri af din Wheeling vil nedenstående gebyrer blive opkrævet:

  • Gebyr ved at miste en Wheeling uden batteri : 2.750 DKK
  • Enkelt lås uden batteri: 3.250 DKK
  • Mistet batteri: 3.500 DKK
  • Mistet nøgle: 115 DKK

Ikke låst din Wheeling

  • Mistet Wheeling uden at låse den, men du har stadig batteriet: 8.400 DKK
  • Mistet Wheeling uden at låse den og mistet batteri: 11.900 DKK

7.6  Hvis Lejeren afgiver falske oplysninger vedrørende El-cyklen, opkræves et gebyr på DKK 750 ud over det eventuelle gebyr og øvrige gebyrer.  

7.7  Hvis dele af El-cyklen bliver stjålet eller forsvinder, kan Wheeling kræve betaling herfor fra Lejeren inden for selvrisikoen. En oversigt over reservedele kan rekvireres hos Wheeling. 

7.8  Hvis El-cyklen fjernes af kommunen, anses det for en Uberettiget skift. Wheeling afhenter El-cyklen og kontakter lejeren med henblik på levering af en ny cykel. Wheeling kan kræve, at lejeren dækker de dermed forbundne omkostninger, f.eks. omkostningerne forbundet med afhentningen og gebyret for Uberettiget skift. 

8.   Skader 

8.1  Lejeren skal anmelde enhver skade på El-cyklen som følge af hærværk til Wheeling inden for 24 timer fra hærværket er opdaget.  

8.2  I tilfælde af skader eller slitage, der ikke skyldes almindelig brug af El-cyklen, forbeholder Wheeling sig ret til at kræve, at Lejeren dækker omkostningerne. Skader på materielle omkostninger dækkes af Lejeren med op til 1.500 DKK. pr. skade. Timeforbrug i forbindelse med skader er en del af abonnement.

8.2.2 I tilfælde af skader på dæk og fælge skal dette anmeldes inden for 24 og cyklen må ikke anvendes efter anmeldelse da den kan være til fare for sikkerheden og gå yderligere i stykker. Hvis dette oversskrides vil evt. omkostninger forbundet med skaden faktureres til Lejeren.

8.3  I tilfælde af skader, som er begået af tredjemand, eller som tredjemand har ansvaret for, skal Lejeren give Wheeling kontaktoplysninger på den pågældende tredjemand og en beskrivelse af hændelsesforløbet, som kan tiltrædes af begge parter. På http://www.wheeling.dk findes en mail adresse hvor man kan skadesanmelde. Hvis Wheeling ikke modtager nogen kontaktoplysninger, vil Lejeren skulle afholde alle omkostninger. 

9.   Ekstraudstyr 

9.1 Lejer kan tilføje et Ekstraudstyrsabonnement til sit Abonnement, forudsat at det relevante Ekstraudstyr er tilgængeligt i den by, hvor Lejeren abonnerer på en Cykel. 

9.2 Ekstraudstyrsabonnementet er et særskilt abonnement, der kan opsiges uafhængigt af Abonnementet. 

9.3 Med undtagelse af punkt 3, 6.8, 7, 8 og 11, finder Forretningsbetingelserne anvendelse (med de nødvendige ændringer) på Ekstraudstyrsabonnementet, eksempelvis sådan at der alle steder, hvor der heri står “Cykel” i stedet skal forstås “Ekstraudstyr”.

9.4 Hvis Ekstraudstyret bliver stjålet eller forsvinder på anden vis, skal Lejeren indberette dette til Wheeling inden for 24 timer. Lejeren vil i så fald skulle betale en selvrisiko afhængig af typen af Ekstraudstyr. 

9.5 Lejeren skal anmelde enhver skade på Ekstraudstyret som følge af hærværk til Wheeling inden for 24 timer fra hærværket er opdaget. Wheeling forbeholder sig retten til at opkræve Lejeren omkostningerne forbundet med udbedringen af sådan skade. 

9.6 I tilfælde af tyveri eller skade som beskrevet i punkt 4 og 5, modtager Lejeren et andet stykke Ekstraudstyr i stedet for det pågældende Ekstraudstyr. 

9.7 Enhver brug af Ekstraudstyret sker på Lejerens egen risiko og eget ansvar. Wheeling er ikke ansvarlig for eventuelle skader, som Lejeren måtte blive påført som følge af brugen af Ekstraudstyret, medmindre skaden skyldes forsætlig adfærd eller grov uagtsomhed fra Wheeling´s side.  

10.   Betalinger 

10.1  Lejeren skal ved indgåelse af Abonnementet angive sine kortoplysninger eller oprette en betalingsoverførsel (i det omfang servicen er tilgængelig hos Wheeling) til brug for den månedlige abonnementsafgift og eventuelle øvrige udgifter.  

10.2 Ved indgåelse af Abonnementet opkræves første betaling ved aftalens indgåelse og dækker for perioden frem til næste månedsskift. Efterfølgende vil der blive opkrævet abonnement hver måned den første hverdag.

10.3  I tilfælde af, at der opkræves ekstra betalinger som fx selvrisiko eller andre gebyrer, forbeholder Wheeling´s sig retten til at opkræve disse beløb inden udlevering af en ny cykel til lejeren. 

10.4  Hvis abonnementsafgiften ikke kan inddrives, eller betalingen afvises ved en fejl, har Lejeren misligholdt sin betalingsforpligtelse. Lejeren vil modtage en rykker for betalingen af det skyldige beløb inden for 14 dage. Ved manglende betaling inden for yderligere 10 dage overdrager Wheelings sagen til inkasso. Alle yderligere udgifter, renter og udenretlige omkostninger afholdes af Lejer. 

Type af Ekstraudstyr Selvrisiko

Kurv, Barnesæde DKK 95

11.  Handel med gamle cykler 

11.1  Ved indgåelse af Abonnementet har Lejeren mulighed for at give sin gamle cykel i bytte og således få rabat.  

11.2  Rabatten afhænger af Cyklens stand og aftales mellem Lejeren og Wheeling. Hvis Lejeren og Wheeling ikke kan blive enige om rabattens størrelse, kan Wheeling nægte at lade cyklen indgå i handlen.  

11.3  Hvis Lejeren forsøger at få Wheeling til at tage en cykel i bytte, som ikke tilhører Lejeren, ophører Abonnementet øjeblikkeligt, og der vil blive foretaget politianmeldelse. 

12.  Ansvar 

12.1  Lejeren skal ved udlevering undersøge El-cyklen for mangler. Når først Lejeren har taget El-cyklen i brug, anses El-cyklen for at fungere, som den skal.  

12.2  Hvis Lejeren opdager en mangel ved El-cyklen efter ibrugtagning, skal Lejeren straks reklamere over for Wheeling.  

12.3  Enhver brug af El-cyklen sker for Lejerens egen risiko. Hvis Lejeren har tvivl med hensyn til El-cyklens sikkerhedsmæssige stand, bør Lejeren straks kontakte Wheeling. 

12.4  Wheeling er ikke ansvarlig for eventuelle skader, som Lejeren måtte blive påført som følge af brugen af El-cyklen, medmindre skaden skyldes forsætlig adfærd eller grov uagtsomhed fra Wheeling’s side. 

13.  Ændringer 

13.1  Wheeling forbeholder sig ret til at ændre abonnementsafgiften. Lejeren modtager besked om eventuelle ændringer pr. e-mail med mindst to måneders varsel. 

13.2  Lejeren får med mindst en måneds varsel besked om eventuelle ændringer af forretningsbetingelserne på http://www.wheeling.dk og pr. e-mail.  

13.3  Wheeling forbeholder sig ret til at transportere eventuelle krav mod Lejeren til tredjemand. 

13.4  Lejeren kan ændre abonnementstype til et dyrere abonnement uden beregning, såfremt et sådan abonnement tilbydes. Wheeling vil i så fald sørge for, at El-cyklen ombyttes til en cykel, der svarer til den nye abonnementstype. Hvis Lejeren ønsker at nedgradere sit abonnement inden for de første seks måneder af 

abonnementsperioden, kan Wheeling opkræve samme gebyr som ved et Uberettiget skift. 

14.  Misligholdelse 

14.1  Wheeling forbeholder sig ret til at opsige abonnementet (helt eller delvist) ved skriftlig meddelelse til Lejeren, hvis: Lejeren misligholder sine forpligtelser i henhold til abonnementet. Lejeren tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller er erklæret konkurs. Lejeren indgår en aftale om gældssanering. El-cyklen konfiskeres, således at Lejeren ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Abonnementet. Lejeren misbruger ordningen. Lejeren bevidst afgiver forkerte oplysninger til Wheeling. 

14.2  Lejeren kan ophæve abonnementet uden varsel ved Wheeling væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Forretningsbetingelserne. 

15.  Databeskyttelse 

15.1  Wheeling går højt op i beskyttelsen af dine personoplysninger. Vi har forklaret vores beskyttelse af persondata i vores Privatlivspolitik. Du finder vores Privatlivspolitik på http://www.wheeling.dk
Spørgsmål og kommentarer hertil kan sendes til info@wheeling.dk  

16.  Lovvalg og tvister 

16.1  Abonnementet og forretningsbetingelserne er underlagt dansk ret.  

16.2  Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med abonnementet, skal afgøres ved Københavns Byret.